اجرا پروژه سقف کاذب

پروژه سقف کاذب

پروژه اجرای سقف های کاذب پروژه شهید خرازی

  • آدرس : اتوبان خرازی بلوار اردستانی
  • پروژه شهید خرازی
  • مصالح : پانل شیراز و پروفیل تولید رویاهاوس

کناف

سقف کاذب